Algemene informatie over Landschapsonderhoud

De Wet op de ruimtelijke ordening biedt Rijk en Provincies kansen om de Nationale Landschappen beter te beschermen. Maar de uitvoering hiervan is sterk afhankelijk van de financiën en dat betekent weer dat er achteruitgang gaat ontstaan. Toch moeten de komende jaren veel vervallen landschapselementen worden gerestaureerd.

Als voorbeeld: Er zijn houtwallen te vinden waar het wallichaam al is verdwenen en waar de wortels van bomen gedeeltelijk bloot zijn komen te liggen. En natuurpoelen groeien dicht doordat er nauwelijks onderhoud aan wordt gepleegd.

Ons bedrijf zet zich in voor restauratie en het onderhoud van ons landschappelijk erfgoed en wij willen mede een kwaliteitsimpuls geven aan het landschap. Veel soorten dieren, zoals das, patrijs en ook aronskelk en bos-anamoon zullen profiteren van de restaturatie en het onderhoud aan landschapselementen.

Onderhoud aan bos en houtwallen levert produkten op in de vorm van planken, balken en open haardhout. Hout is dus een bijproduct door ingrepen in het bos waardoor de natuurwaarde wordt verhoogd. Deze bijproducten dragen bij aan de economische betekenis van een bos. Daarnaast vraagt houtproductie om investeringen, aandacht en vakkennis in het bos. Deze kennis ontbreekt veelal, omdat er voor besturen en eigenaren te weinig tijd overblijft om zelf in het bos te zijn. Ons bedrijf heeft op dit gebied veel praktijkkennis en wij kunnen dit voor uw organisatie of uw bezit aanwenden en zorgen dat er planmatig wordt gewerkt aan uw landschap.

Natuurpoelen werden vroeger meestal gegraven om het vee van drinkwater te voorzien. Met de komst van drinkpompen voor het vee zijn veel poelen verwaarloosd, dichtgegroeid of verdwenen. Poelen zijn echter van grote betekenis als voortplantingswater voor amfibieën. Ook libellen en andere insecten profiteren van een poel met een goed ontwikkelde oevervegetatie.

Neem voor de aanleg en onderhoud van Landschapselementen contact met ons op, zodat wij u kunnen voorlichten over wat er allemaal komt kijken bij de aanleg en het onderhoud ervan.